Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/284/2016 Rady Gminy Wejherowo z dnia 23 listopada 2016 r.

AKT O POŁĄCZENIU SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406, 423, z 2015 r. poz. 337, 1505, z 2016 r. poz. 1020) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Z dniem 01.01.2017 r. dokonuje się połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Gościcinie oraz Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo w Bolszewie.

2. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1, tworzy się gminną jednostkę organizacyjną działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo.

§ 2.1. Terenem działania Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo jest teren Gminy Wejherowo.

2. Siedzibą Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo jest miejscowość Gościcino.

§3.1. Przedmiotem działania Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo jest wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, głównie poprzez zapewnianie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji oraz organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Wejherowo.

2. Szczegółowy zakres działalności Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo określa jej statut.

§ 4.1. Z dniem wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo przejmuje całe mienie połączonych instytucji kultury oraz przejmuje wszelkie wierzytelności i zobowiązania tych instytucji.

2. Pracownicy połączonych instytucji kultury, z dniem wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury, stają się pracownikami Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, która przejmuje wszelkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy.


Załączniki:

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 531

Utworzono dnia: 06.03.2017

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

06.03.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika AKT O POŁĄCZENIU

06.03.2017, Administrator główny:

Utworzenie zakładki AKT O POŁĄCZENIU INSTYTUCJI KULTURY